Zmieniamy granice

Stwarzamy lepsze możliwości W 2019 roku przeprowadziliśmy konsultacje z mieszkańcami Włocławka w sprawie zmiany granic miasta.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione na najbliższej sesji rady miasta. Ich przeprowadzenie jest ważnym elementem dokumentacji, która trafi na biurko Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zmiany granic miasta dokonuje bowiem Rada Ministrów w drodze stosownego rozporządzenia. Wniosek z Włocławka, wraz z całą potrzebną dokumentacją, zostanie złożony w marcu 2020 roku. Zmiana granic w założeniu będzie polegała na włączeniu do miasta części terytorium gminy Włocławek.

DLACZEGO ZMIENIAMY GRANICE?

Zmiana granic Włocławka jest związana z planami inwestycyjnymi. Chcemy stworzyć mieszkańcom lepsze możliwości komunikacyjne. W planach mamy budowę alternatywnego połączenia Michelina z pozostałą częścią miasta. Obecnie dostępność komunikacyjna tej części miasta do centrum oparta  jest wyłącznie na jednej drodze - alei Jana Pawła II. Dziś jednak droga ta jest znacznie obciążona ruchem. 

Na podstawie uwag i oczekiwań zgłoszonych przez mieszkańców dokonaliśmy szczegółowej analizy możliwości pod względem uwarunkowań przestrzennych i przyrodniczych miasta. Powstała kompleksowa koncepcja połączenia dróg dla Michelina, która uwzględnia m.in. realizację drogi poza granicami administracyjnymi miasta.

W JAKIM STOPNIU ZMIANA WPŁYNIE NA PRZESTRZEŃ?

Obszar gminy Włocławek proponowany do włączenia do miasta Włocławek to głównie tereny leśne, a także odcinek drogi krajowej nr 62 (Szosy Brzeskiej) oraz przedłużenie ul. Wiejskiej. Są to tereny niezabudowane, niezamieszkałe, przeznaczone dla prowadzenia gospodarki leśnej. Realizacja zadań gospodarczych określonych w Planie urządzenia lasu nie ulegnie zmianie na skutek zmiany administracyjnej granic. Zmiana nie zaburzy też układu osadniczego ani przestrzennego gminy, a zachowany zostanie w większości charakter leśny obszaru z istniejącymi drogami, z wyłączeniem terenu pod realizację planowanej inwestycji drogowej.

STWARZAMY LEPSZE MOŻLIWOŚCI

Włocławek jako ośrodek o znaczeniu regionalnym i subregionalnym w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego, odgrywa istotną rolę. Lepsza dostępność komunikacyjna pozwoli Włocławkowi jeszcze skuteczniej otworzyć przed mieszkańcami ościennych gmin takie obszary, jak: rynek pracy, oświata, kultura, sport, rekreacja, placówki ochrony zdrowia oraz handlowe. Dla utrzymania pozycji ważnego ośrodka, jak również dalszego rozwoju miasta oraz aktywowania rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Włocławek, należy zadbać o jak najlepszą dostępność komunikacyjną. Poszerzenie granic miasta Włocławek jest zatem konieczne dla zabezpieczenia terenów pod realizację inwestycji drogowej, która zapewni miastu spójność komunikacyjną i jednocześnie wpłynie na poprawę dostępności zewnętrznej regionu.

 


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu